https://katalog.hgb-leipzig.de/Record/0-1156302161 Allinson, Edward P:
Ground rents in Philadelphia / by Edward P. Allinson and Boies Penrose. — Philadelphia, Pa : Univ. of Pennsylvania, 1888. — 19 S.