https://katalog.hgb-leipzig.de/Record/0-1164564471 Benac, Alojz:
Prehistorijsko naselje Nebo i problem butmirske kulture / A. Benac. 1952. — 164, 25 S.; graph. Darst.