https://katalog.hgb-leipzig.de/Record/0-1646091558 Yi ti duo yuan de wen ming jia zhi : 21 shi ji wen ming dui hua : quan shi yu gou tong guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji = Multi facets of civilisational values / Soo Khin Wah zhu bian. — Chu ban.. — Kuala Lumpur : Peratuan Soka Gakkai Malaysia, 2002.09. — ix, 219 Seiten; Illustrationen; 24 cm; 1 Video-CD.
(Ma lai xi ya chuang jia xue hui chu ban bu xue shu cong shu ; 1)
Enthält bibliographische Hinweise und IndexInhaltsangabe auch in Englisch.
ISBN 9789834109301, 983410930X