Yi ti duo yuan de wen ming jia zhi : 21 shi ji wen ming dui hua : quan shi yu gou tong guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji = Multi facets of civilisational values
一體多元的文明價值 : 21世纪文明对话 : 诠释與沟通国际学术研讨会论文集

Weitere Verfasser: 1957- [HerausgeberIn]
Verfasserangabe: Soo Khin Wah zhu bian
Kongress: 21 shi ji wen ming dui hua [VerfasserIn]
Format: Buch, Konferenzbericht
veröffentlicht: Kuala Lumpur: Peratuan Soka Gakkai Malaysia, 2002.09
Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Tionghoa, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 2002.09
Ji long po: Ma lai xi ya chuang jia xue hui, 2002.09
Ji long po: Ma lai ya da xue zhong wen xi, 2002.09
Umfang: ix, 219 Seiten; Illustrationen; 24 cm; 1 Video-CD
Ausgabe: Chu ban
Gesamtaufnahme:
Schlagworte:
Buchumschlag
Gespeichert in:
  • Schreiben Sie Ihre Meinung zum Titel!