Further processing options

Global projections of future urban land expansion under shared socioeconomic pathways

Bibliographic Details
Authors and Corporations: Guangzhao Chen, Xia Li, Xiaoping Liu, Yimin Chen, Xun Liang, Jiye Leng, Xiaocong Xu, Weilin Liao, Yue’an Qiu, Qianlian Wu, Kangning Huang
Type of Resource: E-Article
Physical Description: 1-12
Description
Physical Description: 1-12
ISSN: 2041-1723
DOI: 10.1038/s41467-020-14386-x