Further processing options

Sodium butyrate protects against severe burn-induced remote acute lung injury in rats.

Bibliographic Details
Authors and Corporations: Xun Liang, Ren-Su Wang, Fei Wang, Sheng Liu, Feng Guo, Li Sun, Yong-Jie Wang, Ye-Xiang Sun, Xu-Lin Chen
Type of Resource: E-Article
Subjects: