Circulating miR-30d Predicts Survival in Patients with Acute Heart Failure

1. Verfasser:
Weitere Verfasser: ; ; ; ; ; ; ; ; ; [u.a.]
Format: E-Artikel
Umfang: 865-874
Schlagworte:
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in:
finc.format ElectronicArticle
finc.mega_collection DOAJ Directory of Open Access Journals
finc.id ai-28-3715194b37c24a08b72f03ef6042d904
finc.record_id 3715194b37c24a08b72f03ef6042d904
finc.source_id 28
ris.type EJOUR
rft.atitle Circulating miR-30d Predicts Survival in Patients with Acute Heart Failure
rft.epage 874
rft.genre article
rft.issn 1015-8987
1421-9778
rft.issue 3
rft.jtitle Cellular Physiology and Biochemistry
rft.tpages 9
rft.pages 865-874
rft.date 2017-02-01
x.date 2017-02-01T00:00:00Z
rft.spage 865
rft.volume 41
authors Junjie Xiao
Rongrong Gao
Yihua Bei
Qiulian Zhou
Yanli Zhou
Haifeng Zhang
Mengchao Jin
Siqi Wei
Kai Wang
Xuejuan Xu
Wenming Yao
Dongjie Xu
Fang Zhou
Jingfa Jiang
Xinli Li
Saumya Das
doi 10.1159/000459899
languages eng
url https://doi.org/10.1159/000459899
version 0.9
x.subjects Biologie
Chemie und Pharmazie
x.oa 1