Further processing options
online resource

Micro-blog user community discovery using generalized SimRank edge weighting method.

Bibliographic Details
Authors and Corporations: Jinshan Qi, Liang Xun, Xiaoping Zhou, Zhiyu Li, Yu Liu, Hengchao Cheng
Type of Resource: E-Article