Single-Stranded DNA-Binding Protein and Exogenous RecBCD Inhibitors Enhance Phage-Derived Homologous Recombination in Pseudomonas

1. Verfasser:
Weitere Verfasser: ; ; ; ; ; ; ; ; ; [u.a.]
Format: E-Artikel
Umfang: 1-14
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in:
finc.format ElectronicArticle
finc.mega_collection DOAJ Directory of Open Access Journals
finc.id ai-28-4db6bdfd7bf64709a017e0b414576b4a
finc.record_id 4db6bdfd7bf64709a017e0b414576b4a
finc.source_id 28
ris.type EJOUR
rft.atitle Single-Stranded DNA-Binding Protein and Exogenous RecBCD Inhibitors Enhance Phage-Derived Homologous Recombination in Pseudomonas
rft.epage 14
rft.genre article
rft.issn 2589-0042
rft.jtitle iScience
rft.tpages 13
rft.pages 1-14
rft.date 2019-04-01
x.date 2019-04-01T00:00:00Z
rft.spage 1
rft.volume 14
authors Jia Yin
Wentao Zheng
Yunsheng Gao
Chanjuan Jiang
Hongbo Shi
Xiaotong Diao
Shanshan Li
Hanna Chen
Hailong Wang
Ruijuan Li
Aiying Li
Liqiu Xia
Yulong Yin
A. Francis Stewart
Youming Zhang
Jun Fu
doi 10.1016/j.isci.2019.03.007
languages eng
url https://doi.org/10.1016/j.isci.2019.03.007
version 0.9
x.oa 1