Further processing options

High-mobility group box-1 induces proinflammatory cytokines production of Kupffer cells through TLRs-dependent signaling pathway after burn injury.

Bibliographic Details
Authors and Corporations: Xu-Lin Chen, Li Sun, Feng Guo, Fei Wang, Sheng Liu, Xun Liang, Ren-Su Wang, Yong-Jie Wang, Ye-Xiang Sun
Type of Resource: E-Article
Subjects: