Inhibition of Autophagy by Deguelin Sensitizes Pancreatic Cancer Cells to Doxorubicin

1. Verfasser:
Weitere Verfasser: ; ; ; ; ; ; ; ; ; [u.a.]
Format: E-Artikel
Umfang:
Schlagworte:
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in:
finc.format ElectronicArticle
finc.mega_collection DOAJ Directory of Open Access Journals
finc.id ai-28-9e5cec099b694c3892df0e7d44f8eae9
finc.record_id 9e5cec099b694c3892df0e7d44f8eae9
finc.source_id 28
ris.type EJOUR
rft.atitle Inhibition of Autophagy by Deguelin Sensitizes Pancreatic Cancer Cells to Doxorubicin
rft.genre article
rft.issn 1422-0067
rft.issue 2
rft.jtitle International Journal of Molecular Sciences
rft.date 2017-02-01
x.date 2017-02-01T00:00:00Z
rft.volume 18
authors Xiao Dong Xu
Yan Zhao
Min Zhang
Rui Zhi He
Xiu Hui Shi
Xing Jun Guo
Cheng Jian Shi
Feng Peng
Min Wang
Min Shen
Xin Wang
Xu Li
Ren Yi Qin
doi 10.3390/ijms18020370
languages eng
url https://doi.org/10.3390/ijms18020370
version 0.9
x.subjects Biologie
Chemie und Pharmazie
x.oa 1