Further processing options

Suboptimal chemotherapy is an adverse prognostic factor in osteosarcoma

Bibliographic Details
Authors and Corporations: Yong Bicheng, Tan Pingxian, Yin Junqiang, Zou Changye, Xie Xianbiao, Wang Jin, Huang Gang, Wang Qianyong, Shen Jingnan
Type of Resource: E-Article
Subjects: